Βάση Γνώσεων

Τι είναι ένα CD-R (Compact Disc Recordable) και πώς λειτουργεί