Βιβλιοθήκη Wiki Minitool

Τι είναι η διαδικασία Perfmon.exe και πώς μπορεί να διορθωθεί ζητήματα με αυτήν; [MiniTool Wiki]